Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky.

Obec Biel, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) ...viac...

Zverejnené 5.12.2018 Vyprší o 4 dni.


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská - súťaž bola 10.4.2017 zrušená

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108 ods. 1 a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto výzva ...viac...

Zverejnené 10.4.2017


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108   ods. 1 a)   zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celý te ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce.
viac...

Zverejnené 2.4.2017
Aktualizované: 27.4.2017


 

Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 22.12.2016
Aktualizované: 14.1.2017


 

Výberové konanie

Obec Biel vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent správy registratúry a sociálnych služieb. Ďalšie podrobnosti nájedete  v priloženom súbore, alebo kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 14.12.2018 Vyprší o 12 dní.


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Informácie sú prístupné po kliknutí na tento odkaz,  alebo priamo na priložený súbor.
viac...

Zverejnené 12.7.2018


 

Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnené 15.8.2018


 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Biel pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnené 15.8.2018


 

Menovací dekrét

Zverejnené 28.8.2018
Aktualizované: 1.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu Starosta obce Biel.

Obec Biel uverejňuje podľa §173 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľ ...viac...

Zverejnené 18.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu - Poslanec obecného zastupiteľstva v Bieli

Obec Biel uverejňuje podľa §173 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľ ...viac...

Zverejnené 18.9.2018
Aktualizované: 4.10.2018


 

V Ý Z V A č. 7/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov. B ...viac...

Zverejnené 8.10.2018


 

Zámer prenájmu nehnuteľností.

Obec Biel, IČO: 00331317, ul. Hlavná č. 48, 076 41 Biel v zastúpení starostom Bc. Ladislavom Jurčákom v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...viac...

Zverejnené 28.9.2018


 

Výzva č. 5/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Výzvu si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 9.9.2018


 

Výzva č. 6/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel.

Výzvu si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 9.9.2018


 

Oznámenie

Zverejnené 28.8.2018
Aktualizované: 1.9.2018


 

Výberové konanie - pedagogický asistent

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifikačné pr ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Výberové konanie - Školský špeciálny pedagóg

Pracovná pozícia: Školský špeciálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifi ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Výberové konanie - Sociálny pedagóg

Pracovná pozícia: Sociálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné pre ...viac...

Zverejnené 10.2.2017
Aktualizované: 11.2.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 24.1.2017


 

Výberové konanie : Školský psychológ

Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné predpoklady 
...viac...

Zverejnené 10.2.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ v Bieli č. 70/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ č. 69/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Zámer predaja majetku obce pre Babiákovú Máriu

Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja pozemku pre Tomáša Švába

Podrobnejšie informácie môžete získať v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel, v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce:
parcela rehistra E-KN č. 5/1 (C-KN 796/1, 796/2) zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 ...viac...

Zverejnené 2.2.2018


 

Pozvánka

Zverejnené 2.2.2018


 

Výzva č.1/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KU Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Výzva č. 2/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Výzva č. 3/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 20.3.2018


 

Výzva č. 4/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Zámer predaja majetku obce.

Podrobnosti sú uvedené v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 24.3.2018


 

Zámer prenájmu majetku obce

Podrobnosti sú zverejnené v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 24.3.2018


 

Oznámenie o nastúpení náhradníka

Zverejnené 23.4.2018
Aktualizované: 25.4.2018


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Bieli

Obec Biel vyhlasujepodľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona ...viac...

Zverejnené 21.5.2018


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka