Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Elektronická úradná tabuľa

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská - súťaž bola 10.4.2017 zrušená

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108 ods. 1 a) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Táto výzva ...viac...

Zverejnené 10.4.2017


 

Výzva na na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

O B E C   B I E L  Obecný úrad, Hlavná 48, 076 41 Biel

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodnéh ...viac...

Zverejnené 1.10.2019


 

Výzva na predloženie ponuky

Obec Biel, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b.) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávanía o zmene a doplneníniekt. zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiada ...viac...

Zverejnené 2.10.2019


 

Výzva na predloženie ponuky.

Obec Biel, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) ...viac...

Zverejnené 5.12.2018


 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na uskutočnenie prác s názvom Asfaltovanie ulica - Tatranská

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §108   ods. 1 a)   zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Celý te ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Verejné vyhlášky

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a odst.9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce zverejňuje Obec Biel zámer na prenájom pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
viac...

Zverejnené 4.10.2019


 

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce.
viac...

Zverejnené 2.4.2017
Aktualizované: 27.4.2017


 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a odst.8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – prevod majetku obce zverejňuje Obec Biel zámer na predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
viac...

Zverejnené 4.10.2019


 

Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 22.12.2016
Aktualizované: 14.1.2017


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
                                                                                 V Bieli dňa: 21.10.2019
Vec: Pozvánka na  zasadn ...viac...

Zverejnené 21.10.2019 Vyprší o 1 deň.


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
 
                                                                                 V Bieli dňa:26.09.2019
Vec: Pozvánka ...viac...

Zverejnené 26.9.2019


 

Voľby do NR SR 2020 - Voľba poštou - oznámenie

Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,
môže požiadať o voľbu poštou - informácie v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 22.10.2019 Vyprší o 79 dní.


 

Pozvánka na informačnú prednášku

Zverejnené 12.9.2019


 

Pozvánka na zasadnutie

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
 
                                                                                 V Bieli dňa:15.08.2019
Vec: Pozvánka na ...viac...

Zverejnené 15.8.2019


 

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
 
                                                                                 V Bieli dňa: 20.06.2019
Vec: Pozvánka n ...viac...

Zverejnené 20.6.2019
Aktualizované: 2.7.2019


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Biel

Obec Biel
vyhlasuje
konanie voľby hlavného kontrolóra obce Biel na deň 25.04.2019 o 18:00 hod.
viac...

Zverejnené 1.4.2019


 

V Ý Z V A č.1/2019 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Zverejnené 8.2.2019


 

V Ý Z V A č.2/2019 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Zverejnené 8.2.2019


 

Pozvánka na zasadnutie

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
 
                                                                                 V Bieli dňa: 24.2.2019
Vec: Pozvánka na ...viac...

Zverejnené 25.2.2019


 

Pozvánka na zasadnutie

OBEC BIEL, ul. Hlavná č. 48, 076 41 BIEL, okres Trebišov
                                                                                                  V Bieli dňa: 24.1.2019
Vec: Poz ...viac...

Zverejnené 4.2.2019


 

V Ý Z V A č.8/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov. V ...viac...

Zverejnené 31.12.2018


 

V Ý Z V A č.9/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel.

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemku. Vš ...viac...

Zverejnené 31.12.2018


 

Zámer predaja pozemku

Obec Biel, IČO: 00331317, ul. Hlavná č. 48, 076 41 Biel v zastúpení starostom obce               Bc. Ladislavom Jurčákom v zmysle § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nesk ...viac...

Zverejnené 18.12.2018


 

Výberové konanie

Obec Biel vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta referent správy registratúry a sociálnych služieb. Ďalšie podrobnosti nájedete  v priloženom súbore, alebo kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 14.12.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Informácie sú prístupné po kliknutí na tento odkaz,  alebo priamo na priložený súbor.
viac...

Zverejnené 12.7.2018


 

Oznámenie o určení poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnené 15.8.2018


 

Oznámenie o počte obyvateľov obce Biel pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Zverejnené 15.8.2018


 

Menovací dekrét

Zverejnené 28.8.2018
Aktualizované: 1.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu Starosta obce Biel.

Obec Biel uverejňuje podľa §173 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľ ...viac...

Zverejnené 18.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na funkciu - Poslanec obecného zastupiteľstva v Bieli

Obec Biel uverejňuje podľa §173 ods. 2 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľ ...viac...

Zverejnené 18.9.2018
Aktualizované: 4.10.2018


 

V Ý Z V A č. 7/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

V súlade s §9a ods.1písm. a), ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na prenájom pozemkov. B ...viac...

Zverejnené 8.10.2018


 

Zámer prenájmu nehnuteľností.

Obec Biel, IČO: 00331317, ul. Hlavná č. 48, 076 41 Biel v zastúpení starostom Bc. Ladislavom Jurčákom v súlade s § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...viac...

Zverejnené 28.9.2018


 

Výzva č. 5/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Výzvu si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 9.9.2018


 

Výzva č. 6/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel.

Výzvu si môžete zobraziť kliknutím na tento odkaz.
viac...

Zverejnené 9.9.2018


 

Oznámenie

Zverejnené 28.8.2018
Aktualizované: 1.9.2018


 

Výberové konanie - pedagogický asistent

Pracovná pozícia: Pedagogický asistent
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifikačné pr ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Výberové konanie - Školský špeciálny pedagóg

Pracovná pozícia: Školský špeciálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 27.1.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 01.02.2017
Kvalifi ...viac...

Zverejnené 10.1.2017


 

Výberové konanie - Sociálny pedagóg

Pracovná pozícia: Sociálny pedagóg   
Úväzok: 100%
Predpokladaný termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné pre ...viac...

Zverejnené 10.2.2017
Aktualizované: 11.2.2017


 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú vere ...viac...

Zverejnené 24.1.2017


 

Výberové konanie : Školský psychológ

Pracovná pozícia: Školský psychológ   
Úväzok: 50%
Termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00
Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017
Kvalifikačné predpoklady 
...viac...

Zverejnené 10.2.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ v Bieli č. 70/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Zámer predaja majetku obce

V zmysle uznesenia OZ č. 69/2017
viac...

Zverejnené 12.10.2017


 

Zámer predaja majetku obce pre Babiákovú Máriu

Podrobnejšie informácie sú uvedené v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja pozemku pre Tomáša Švába

Podrobnejšie informácie môžete získať v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 30.11.2017


 

Zámer predaja majetku obce

Obec Biel, v zastúpení Bc. Ladislavom Jurčákom, starostom obce zverejňuje zámer predaja majetku obce:
parcela rehistra E-KN č. 5/1 (C-KN 796/1, 796/2) zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 ...viac...

Zverejnené 2.2.2018


 

Pozvánka

Zverejnené 2.2.2018


 

Výzva č.1/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KU Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Výzva č. 2/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Výzva č. 3/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 20.3.2018


 

Výzva č. 4/2018 na predkladanie cenových ponúk na prenájom pozemku v KÚ Biel

Obec Biel vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na prenájom pozemkov. Podrobnosti nájdete v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 18.3.2018


 

Zámer predaja majetku obce.

Podrobnosti sú uvedené v priloženom súbore.
viac...

Zverejnené 24.3.2018


 

Zámer prenájmu majetku obce

Podrobnosti sú zverejnené v priloženom súbore
viac...

Zverejnené 24.3.2018


 

Oznámenie o nastúpení náhradníka

Zverejnené 23.4.2018
Aktualizované: 25.4.2018


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Bieli

Obec Biel vyhlasujepodľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona ...viac...

Zverejnené 21.5.2018


 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka