Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.Vytlačiť
 

Obec Biel vyhlasuje podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ust. § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na podanie najvhodnejšieho návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu nehnuteľného majetku obce.

            Podmienky Obchodnej verejnej súťaže

1.Úvodné ustanovenia

Prenájom nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Biel a uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Biel č. 4/2017 zo dňa 23.01.2017.

2.Predmet obchodnej verejnej súťaže

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce: -parcela registra KN-E č. 1526/20, orná pôda, o výmere 70 924 m2, evidovaná na LV č. 763 v Kú. Biel

 • parcela registra KN-E č. 1519, TTP, o výmere 3 827 m2, evidovaná na LV č. 529 v Kú. Biel
 • parcela registra KN-E č. 1482, vinica, o výmere 20 938 m2, evidovaná na LV č. 529 v Kú. Biel
 • parcela registra KN-E č. 1483, orná pôda, o výmere 99 522 m2, evidovaná na LV č. 529 v Kú. Biel
 • časť parcely registra KN-E č. 1515/1, lesný pozemok, o výmere 13/14, t.j. 123 713 m2 z celkovej plochy 133 229 m2 , evidovaná na LV č. 1084 v Kú. Biel
 • parcela registra KN-E č. 1485, TTP, o výmere 13 822 m2, evidovaná na LV č. 529 v Kú. Biel
 • parcela registra KN-E č. 795/1, orná pôda, o výmere 10 337 m2, evidovaná na LV č. 529 v Kú. Biel

Doba nájmu od 1.01.2017 do 31.12.2021 t.j. 5 rokov.

3.Časový plán súťaže

1.Vyhlásenie súťaže: 24.01.2017

2.Ukončenie predkladania súťažných návrhov: 8.02.2017

3.Otváranie a vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže sa uskutoční dňa 10.02.2017 o 14:00 hod na OÚ Biel.

4.Vyhlasovateľ písomne oboznámi navrhovateľov s výsledkom vyhodnotenia súťažedo 10 dní od vyhodnotenia návrhov a schválenia prenájmu nehnuteľnosti obecným zastupiteľstvom obce Biel pre úspešného účastníka súťaže.

5.Uzatvorenie nájomnej zmluvy sa uskutoční do 15 dní od schválenia prenájmu obecným zastupiteľstvom obce Biel.

4.Podmienky Obchodnej verejnej súťaže

1.Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na úradnej tabuli obce Biel dňa 24.01.2017 a na internetovej stránke obce Biel www.obecbiel.sk.

2.Navrhovateľ je oprávnený predložiť len jeden návrh. V prípade ak navrhovateľ predloží viacero návrhov, budú všetky jeho návrhy zo súťaže vylúčené.

3.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov a lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako boli vyhlásené podmienky tejto súťaže.

4.Navrhovateľ predkladá návrh v písomnej forme v uzavretej obálke v termíne na predkladanie návrhov uvedenom v bode 3 odseku 2 tohto oznámenia. Návrh môže byť doručený poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa uvedenú v odseku 6 tohto bodu.

5. Návrh musí obsahovať:

 • presné označenie navrhovateľa: pri fyzickej osobe – meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, pri fyzickej osobe – podnikateľovi a pri právnickej osobe – názov/obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu,
 • označenie nehnuteľnosti podľa tohto oznámenia,
 • doklad o oprávnení vykonávať poľnohospodárske práce alebo výpis z obchodného registra (fotokópia),
 • cenovú ponuku nájomného na 1 rok na 1 m2 pozemku,
 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže a pri fyzickej osobe aj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu a pre účely obchodnej verejnej súťaže,
 • návrh musí byť datovaný a podpísaný navrhovateľom

6.  Navrhovateľ je povinný predložiť návrh v slovenskom jazyku a cenovú ponuku v mene EURO.

7. Návrh je po jeho predložení neodvolateľný. Navrhovateľ, ktorý sa stane víťazom súťaže, je viazaný podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže. Predložené návrhy nie je možné opravovať alebo dopĺňať.

8. Na obálke obsahujúcej návrh musí byť uvedené:

 • adresa obce, ktorá je Obec Biel, Hlavná 48, 076 41 Biel
 • pri právnickej osobe: názov/obchodné meno a sídlo navrhovateľa, pri fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresa
 • heslo: Nájom pozemku
 • upozornenie: Súťaž, neotvárať!

9. Poverený zamestnanec vyhlasovateľa vyznačí na obálke dátum, čas a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom.

10. Návrh navrhovateľa nebude zaradený do vyhodnotenia, ak:

 • návrh nebude obsahovať doklad o oprávnení vykonávať poľnohospodárske práce alebo výpis z obchodného registra (fotokópia),
 • cenová ponuka nebude vyjadrená v zložení podľa bodu 4 odsek 4 tohto oznámenia,
 • bude doručený po termíne uvedenom v bode 3 odseku 2 tohto oznámenia.

11.Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

5. Kritéria hodnotenia návrhu:

1. Jediným kritériom hodnotenia predložených návrhov je cena za prenájom nehnuteľnosti minimálny nájom 150 EUR za 1 ha (t.j. nájomné za 1 m2/rok) predložená navrhovateľom, t.j. najvyššia cenová ponuka.

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ cenovo najvýhodnejšej ponuky, t.j. najvyššej cenovej ponuky.

3. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom nehnuteľnosti bude rozhodujúci skorší termín doručenia návrhu.

4.Víťaz – navrhovateľ najvhodnejšej ponuky bude pozvaný na uzavretie nájomnej zmluvy.

6. Podmienky prenájmu:

1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce Biel.

2. Nájomná zmluva bude s úspešným účastníkom obchodnej verejnej súťaže uzavretápodľa ust.§ 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník a zákona č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov a to na obdobie 5 rokov, od 01.01.2017 do 31.12.2021.

 

            V Bieli, dňa 24.01.2017

                                                                                                                                                                                                                                                             Bc. Ladislav Jurčák

                                                                                                                  starosta obce


 
 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka