Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Biel

Obsah


ÚVOD ................................................................................................................... ..........  4
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Biel.............................................. 4
1.1. Zámer spracovania PHSR................................................................................ ......... 7
1.2. Harmonogram spracovania PHSR.............................................................................  8
1.3. Východiskové koncepčné materiály............................................................................10
1.4. Hodnotenie predchádzajúceho PHSR obce................................................................10


A 2 ANALYTICKÁ ČASŤ....................................................................................................12
2.1 Vymedzenie riešeného územia....................................................................................13
2.1.1 História obce.............................................................................................................14
2.2 Základné fyzickogeografické charakteristiky obce .......................................................17
2.3 Súčasná krajinná štruktúra ..........................................................................................19
2.4 Ochrana prírody ................................................................................................ .........20


A.I.3 ANALÝZA VNÚTORNÉHO PROSTREDIA .................................................................20
3.1 Ľudské zdroje .............................................................................................................20
3.2 Domový a bytový fond ................................................................................................27
3.3 Dopravná a technická infraštruktúra ..........................................................................27
3.4 Hospodársko-ekonomický potenciál obce ..................................................................29
3.5 Občianska vybavenosť obce ......................................................................................32


A.II.4 ANALÝZA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA ...............................................................35


A.III.5 ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU ÚZEMIA ....................................................39
5.1 SWOT analýza potenciálneho rozvoja obce Biel.........................................................39
5.2 Kľúčové disparity – hlavné faktory rozvoja...................................................................40


B.6 – STRATEGICKÁ ČASŤ ............................................................................................42
6.1 Stratégia rozvoja obce (vypracovanie strategickej vízie
na základe podkladov pracovných skupín).......................................................................42
6.2. Hlavné strategické ciele a priority rozvoja obce ........................................................45
6.3. Návrh stratégie a popis strategických cieľov v jednotlivých oblastiach rozvoja..........47


C .7 – PROGRAMOVÁ ČASŤ..........................................................................................48
7.1. Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR obce...........................48
7.2. Projekty a ich priradenie k jednotlivým cieľom a prioritám.........................................51
7.3. Súbor ukazovateľov, výsledkov a dosahov vrátane východiskových a cieľových           hodnôt.............................................................................................................................52


D.8. – REALIZAČNÁ ČASŤ ............................................................................................54
8.1. Popis úloh jednotlivých partnerov pri realizácii PHSR..............................................54
8.2. Popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia
realizácie PHSR, spôsob komunikácie, kooperácie a koordinácie..................................54
8.3. Stručný popis komunikačnej stratégie PHSR k jednotlivým
cieľovým skupinám.........................................................................................................55
8.4. Systém monitorovania a hodnotenia.......................................................................56
8.5. Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky (n+2) –
vecný a časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a projektov.......................................................................................................................56
E.9 – FINANČNÁ ČASŤ ...............................................................................................57
9.1. Indikatívny finančný plán na celú realizáciu PHSR.................................................57
9.2. Model viac zdrojového financovania jednotlivých
opatrení, aktivít (projektov) za účasti sociálnoekonomických
partnerov v území v prepojení na programový rozpočet obce......................................58
9.3 Systém hodnotenia a zaraďovania projektov do financovania................................60
ZÁVER .........................................................................................................................61
Povinné prílohy PHSR...................................................................................................62
Príloha č. 1: Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných
skupín a partnerov zapojených
do spracovania PHSR .................................................................................................62
Príloha č. 2: Zoznam informačných zdrojov pouţitých v PHSR .....................................63
Príloha č. 3: Zoznam skratiek pouţitých v PHSR ..........................................................64
Príloha č. 4: Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky.......................65


 

Návrh PHSR je možné stiahnuť vo formáte PDF v priloženom súbore

Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka