Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Výberové konanie : Školský psychológ

Výberové konanie : Školský psychológ Vytlačiť
 

Pracovná pozícia: Školský psychológ   

Úväzok: 50%

Termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017

Kvalifikačné predpoklady 
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kvalifikačné predpoklady

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1.v študijnom programe psychológia

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie poskytovaného vysokou školou.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu.

Dátum predloženia žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 14. februára 2017.

Predloženie žiadosti poštou alebo osobne. Na žiadosti prijaté po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:
ZŠ s VJM - Alapiskola, Biel-Bély, Hlavná 24, 076 41 Biel, s označením obálky: „VÝBEROVÉ KONANIE – Šk. psychológ“


 
 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka