Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Biel Hľadať
 
 

Výberové konanie - Sociálny pedagóg

Výberové konanie - Sociálny pedagógVytlačiť
 

Pracovná pozícia: Sociálny pedagóg   

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín výberového konania: 16.2.2017 o 10:00

Dátum nástupu: predpokladaný dátum 27.02.2017

Kvalifikačné predpoklady 
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa:
– v študijnom odbore sociálna pedagogika,
– v študijnom odbore sociálna práca,
– v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku,
– v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky
– najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti prevencie, intervencie a poradenstva.

Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy
b  spôsobilosť na právne úkony, 
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť, 
f) bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:
Do 25. januára 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Na adresu:
ZŠ s VJM - Alapiskola, Biel-Bély, Hlavná 24, 076 41 Biel, s označením obálky: „VÝBEROVÉ KONANIE - SocPed“


 
 
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka